Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543 – Winyou an Architect

วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก)และการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตราฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ (ค) แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันที่ 3 ตุลาคม 2543 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ข้อกำหนดในการสอบ

1. ไม่อนุญาตให้นำตำรา เอกสาร หรือเครื่องมือประมวลผล(คอมพิวเตอร์) เข้าห้องสอบ
2. ให้เขียนเลขประจำตัวสอบลงในข้อสอบทุกแผ่น
3. ห้ามนำข้อสอบทั้งหมดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

การตรวจพิจารณา

ข้อที่ 1 – 3 ข้อละ 10 คะแนน
ข้อที่ 4 ข้อละ 5 คะแนน
ข้อที่ 5 ข้อละ 20 คะแนน
ข้อที่ 6 – 8 ข้อละ 5 คะแนน
ข้อที่ 9 ข้อละ 10 คะแนน
ความถูกต้องและความสามารถในการแสดงผล (ภาพ) การออกแบบ 20 คะแนน

ให้ท่านออกแบบบ้านพักอาศัย สำหรับครอบครัวไทย ที่มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน และผู้ดูแลบ้าน 1 คน โดยมี พื้นที่ดิน ที่กำหนด ตามผัง ที่แนบมา ขนาดที่ดิน 369 ตารางวา (1,476 ตารางเมตร) ขนาดพื้นที่ก่อสร้างตามความเหมาะสม งบประมาณ ก่อสร้าง 2,500,000.- บาท (ไม่รวมงานถมดิน, งานตกแต่งภายใน, งานก่อสร้างรั้ว, งานจัดภูมิสถาปัตยกรรม มิเตอร์ ประปา – ไฟฟ้า ไม่รวม ระบบ ปรับอากาศ) ข้อมูลของครอบครัวนี้มีดังต่อไปนี้

1. สามีอายุ 52 ปี ร่างกายส่วนล่างพิการเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ต้องใช้รถเข็นแทนการเดิน ไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ แต่ได้รับเงินสวัสดิการ และ เงินชดเชย ทุพพลภาพ ใช้ชีวิตอยู่บ้านปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือและเขียนบทความการเมืองลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ไม่สูบบุหรี่และดื่มของมึนเมา

2. ภรรยาอายุ 47 ปี ทำงานบริษัทเอกชนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย และนำงานกลับมาทำที่บ้านเป็นบางครั้ง ชอบทำอาหาร และ นั่งสมาธิ เคร่งครัด ในศาสนา และ วัฒนธรรมของประเทศ

3. บุตรสาวคนโต อายุ 24 ปี จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านศิลปะและบันเทิง ทำงานกับบริษัทโฆษณา ต้องกลับบ้านดึกเป็นประจำ ชอบเล่นดนตรี และ เขียนบทเพลง

4. บุตรชาย อายุ 19 ปี เรียนอยู่มหาวิทยาลัย สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ชอบทำหุ่นจำลองอากาศยาน และอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ ใช้ชีวิต ส่วนมาก อยู่ใน ห้อง ส่วนตัว

5. แม่บ้านอายุ 35 ปี ไม่มีครอบครัว ดูแลบ้าน, ซักรีดเสื้อผ้า และทำอาหารสำหรับครอบครัว มีห้องพักและห้องน้ำส่วนตัว

6. ครอบครัวมีรถยนต์ขนาดกลาง 1 คัน ซึ่งภรรยาใช้ขับไปทำงาน และใช้ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัว

ขอให้ท่านทำการออกแบบ และเขียนแบบ โดยการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ ให้ทำงานลงในกระดาษที่แนบมา โดย แสดง ผังอาคาร ทุกชั้น รูปด้านอย่างน้อย 2 ด้าน รูปตัด 1 ด้าน ทัศนียภาพอย่างน้อย 1 ภาพ ใช้มาตราส่วนที่เหมาะสม โดย ให้เขียน คำอธิบาย ตามหัวข้อ ต่อไปนี้

1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และข้อกำหนดทางกฎหมายของสถานที่ตั้งโครงการ (Code & Regulation Analysis) ( 10 คะแนน )

2. วิเคราะห์พฤติกรรมและแสดงเหตุผลที่มีความสำคัญต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ( 10 คะแนน)

3. วิเคราะห์การใช้งานและสัดส่วนของพื้นที่ห้องที่ควรจะเป็น (Area Analysis) ( 10 คะแนน )

4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการใช้สอยพื้นที่ในแต่ละส่วนของอาคาร (Area Diagram, Circulation Chart) ( 5 คะแนน )

5. แสดงแนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ( 20 คะแนน )

6. อธิบายการเลือกใช้วัสดุ การติดตั้ง การบำรุงรักษา และแสดงราคาค่าก่อสร้าง ตามข้อกำหนดของ งบประมาณการก่อสร้าง ( 5 คะแนน )

7. อธิบายแนวความคิดในการทำให้อาคารนี้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายชักจูงให้เป็นบ้านหารสอง ( 5 คะแนน )

8. อธิบายแนวความคิดด้านโครงสร้างทางวิศวกรรม แสดงความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม กับโครงสร้าง และ แนวความคิด ทาง วิศวกรรม ระบบ ( 5 คะแนน )

9. อธิบายข้อกำหนดของกฎหมายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมแสดงมูลเหตุของกฎหมายนั้น ( 10 คะแนน)

2543exam02

รายการข้อสอบทั้งหมด<–