Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
วิชาโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2543 – Winyou an Architect

วิชาโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2543

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก)และการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตราฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ (ค) แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันที่ 4 ตุลาคม 2543 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ข้อกำหนดในการสอบ

1. ไม่อนุญาตให้นำตำรา เอกสาร หรือเครื่องมือประมวลผล(คอมพิวเตอร์) เข้าห้องสอบ
2. ให้เขียนเลขประจำตัวสอบลงในข้อสอบทุกแผ่น
3. ห้ามนำข้อสอบทั้งหมดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

การตรวจพิจารณา

ข้อที่ 1 ข้อละ 20 คะแนน ข้อที่ 6 ข้อละ 15 คะแนน
ข้อที่ 2 ข้อละ 10 คะแนน ข้อที่ 7 ข้อละ 5 คะแนน
ข้อที่ 3 ข้อละ 10 คะแนน ข้อที่ 8 ข้อละ 5 คะแนน
ข้อที่ 4 ข้อละ 5 คะแนน ข้อที่ 9 ข้อละ 10 คะแนน
ข้อที่ 5 ข้อละ 10 คะแนน ข้อที่ 10 ข้อละ 10 คะแนน

1. วงกลมรอบข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด

1.1 การทำงานในบริเวณใดต่อไปนี้ที่ไม่สมควรใช้ปูนซีเมนต์ชนิดซิลิก้าซีเมนต์ ในการทำงาน

ก. เทเสาเอ็นทับหลัง
ข. เทปูนปรับระดับ TOPPING
ค. ฉาบปูนเรียบผนัง
ง. เทคอนกรีตพื้นระเบียง คสล.
จ. เทคอนกรีตพื้นจอดรถ( SLAB ON GROUND)

1.2 การถอด “ไม้แบบข้างคาน” หากท่านต้องการถอดแบบออกจะต้องรอกี่วันเป็นอย่างน้อย หลังจาก เทคอนกรีตแล้ว

ก. 2 วัน
ข. 7 วัน
ค. 14 วัน
ง. 21 วัน
จ. 28 วัน

1.3 นอกจากระยะเวลาในการถอดไม้แบบแล้วการถอดถอน “ไม้ค้ำยัน” เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระมัดระวัง ดังนั้น หากต้องการ ถอดไม้ค้ำยัน ให้พื้น คสล. หล่อกับที่ ท่านจะต้อง รออย่างน้อยที่สุดกี่วัน

ก. 2 วัน
ข. 7 วัน
ค. 14 วัน
ง. 21 วัน
จ. 28 วัน

1.4 การบ่มคอนกรีต หลังจากการเทคอนกรีตและถอดแบบออก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการบ่มคอนกรีต อย่างน้อย เป็นระยะเวลาเท่าใด

ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 14 วัน
จ. 21 วัน

1.5 ในการต่อดาม ทาบเหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องทาบเหล็กไม่น้อยกว่าเท่าไรของเส้นผ่านศูนย์กลาง ของเหล็กนั้น

ก. 20 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กนั้น
ข. 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กนั้น
ค. 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กนั้น
ง. 50 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กนั้น
จ. 60 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กนั้น

1.6 คอนกรีตที่มีส่วนผสม ปูนซีเมนต์ + ทราย + หิน 1 : 2 : 4 ซึ่งเป็นคอนกรีตโครงสร้าง อัตราส่วนของน้ำที่ ผสมมีอัตราส่วนเท่าไร

ก. 20 ลิตร
ข. 30 ลิตร
ค. 40 ลิตร
ง. 50 ลิตร
จ. 60 ลิตร

1.7 ส่วนของโครงสร้างอาคารในส่วนใดตามตัวเลือกต่อไปนี้ที่จะมีภาระการรับน้ำหนักมากที่สุด

ก. เสาตอม่อ
ข. พื้นชั้นที่ 1
ค. พื้นชั้นที่ 2
ง. คานพื้นชั้นที่ 1
จ. คานพื้นชั้นที่ 2

1.8 ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องมีการต่อเหล็กทาบเหล็กด้านบนของคาน ควรจัดตำแหน่งการต่อ ให้อยู่ในบริเวณใด ของคาน

ก. บริเวณริมด้านใดด้านหนึ่งของคาน
ข. บริเวณกึ่งกลางข้างคาน
ค. บริเวณใดก็ได้แล้วแต่ระยะเหล็ก
ง. ไม่อนุญาตให้มีการต่อเหล็ก
จ. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

 1.9 อาคารแต่ละประเภทหรือพื้นที่แต่ละส่วนของอาคารจะออกแบบให้รับ LIVE LOAD ให้จำนวนที่แตกต่าง กัน “อาคารพักอาศัย” ที่ออกแบบโดยทั่วไป จะออกแบบให้รับ LIVE LOAD ประมาณกี่ กก./ตรม.

ก. 351-400 กก./ ตรม.
ข. 301-350 กก./ ตรม.
ค. 251-300 กก./ ตรม.
ง. 201-250 กก./ ตรม.
จ. 150-200 กก./ ตรม.

1.10 เวลาเทคอนกรีต จะมีการเก็บ “ลูกปูน” ลักษณะเป็น แท่งกลมๆ ทรงกระบอก(CYLENDER) เอาไว้เป็นตัว อย่างเพื่อ เอาไป ทดสอบ เพื่อสิ่งใด

ก. กำลังอัด
ข. แรงดึง
ค. ความเป็นกรด เป็นด่าง
ง. แรงเฉือน
จ. ผิดทุกข้อ

1.11 การทดสอบ CONCRETE SLUMP นั้นมีความสำคัญเกี่ยวกับการทดสอบเรื่องใด

ก. ความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีต
ข. ความสามารถในการรับแรงดึงของคอนกรีต
ค. ความสามารถในการรับแรงเฉือนของคอนกรีต
ง. ความยุบตัว ความเหลวของคอนกรีต
จ. การตรวจวัดน้ำหนักของคอนกรีต

1.12 คานยื่น (CANTILIVER BEAM) เหล็กเสริมที่อยู่ในคานเหล็กใดเป็นเหล็กเสริมที่สำคัญที่สุด

ก. เหล็กเสริมด้านบนของคาน
ข. เหล็กเสริมด้านกลางคาน
ค. เหล็กเสริมด้านล่างของคาน
ง. ถูกทุกข้อ
จ. ผิดทุกข้อ

1.13 ส่วนปลายของเสาเข็ม (Pile Tip) ปักอยู่ในชั้นดินชนิดใด จึงจะให้ค่ากำลังรับน้ำหนักที่ปลายเสาเข็ม (End Bearing) สูงที่สุด

ก. ชั้นทราย (Sand)
ข. ชั้นดินเหนียวอ่อน (Soft Clay)
ค. ชั้นดินเหนียวปานกลาง (Medium Stiff Clay)
ง. ชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay)
จ. เท่ากันทั้งหมด

1.14 ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ตัวแปรใดถือว่าสำคัญที่สุดในการออกแบบ

ก. ขนาดใหญ่สุดของหิน
ข. ความละเอียดของทราย
ค. ค่าความยุบตัวของคอนกรีต
ง. ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์
จ. ค่าอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์

1.15 ข้อใดไม่ใช่ ผลของการผสมน้ำในคอนกรีตมากเกินไป

ก. คอนกรีตเกิดการแยกตัวของมวลรวม
ข. เกิดการหดตัวสูง
ค. กำลังรับแรงอัดลดลง
ง. น้ำซึมผ่านได้ง่าย
จ. ทำให้เหล็กที่เสริมในคอนกรีตเกิดสนิมขุม

1.16 เหล็กปลอกในคานมีหน้าที่อะไร

ก. รับแรงดัด
ข. รับแรงกด
ค. รับแรงเฉือน
ง. รับแรงทางข้าง
จ. รับแรงอัด

1.17 หน้าตัดเสาต่อไปนี้ หากมีสัดส่วนของเหล็กเสริมเท่ากัน เสาในข้อใดจะสามารถรับแรงอัดตามแนวแกน ได้สูงสุด

ก. เสาสี่เหลี่ยมขนาด 20 x 20 เซนติเมตร
ข. เสาสี่เหลี่ยมขนาด 30 x 30 เซนติเมตร
ค. เสาสี่เหลี่ยมขนาด 20 x 40 เซนติเมตร
ง. เสากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร
จ. เสากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร

1.18 สำหรับคานยาว 5 เมตร มีที่รองรับแบบยึดหมุนที่ปลายทั้งสองด้าน แรงกระทำในข้อใดทำให้เกิดโมเมนต์ดัด ในคานมากที่สุด

ก. แรง 500 กิโลกรัม กระทำที่ระยะ 1/8 ของความยาวคาน
ข. แรง 500 กิโลกรัม กระทำที่ระยะ 1/4 ของความยาวคาน
ค. แรง 500 กิโลกรัม กระทำที่ระยะ 1/2 ของความยาวคาน
ง. แรง 500 กิโลกรัม กระทำที่ระยะ 3/4 ของความยาวคาน
จ. แรง 100 กิโลกรัมต่อเมตร กระจายตลอดความยาวคาน

1.19 การถอดค้ำยันใต้ท้องคานยื่น ที่ยาวมากๆควรจะถอดอย่างไร

ก. ถอดไล่จากด้านเสาที่รองรับออกไป
ข. ถอดไล่จากด้านปลายคานยื่นเข้ามา
ค. ถอดตรงกลางก่อนแล้วไล่ออกสองด้าน
ง. ถอดไล่จากปลายด้านยื่นเข้ามา ยกเว้นค้ำยันตรงปลายสุดให้ถอดทีหลัง
จ. ถอดอย่างไรก็ได้

1.20 เหล็กเกรด SR 24 ที่มีใช้ในบ้านเราหมายถึงข้อใด

ก. เหล็กข้ออ้อยที่มีกำลังที่จุดคลาก เท่ากับ 24 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร
ข. เหล็กข้ออ้อยที่มีกำลังที่จุดคลาก เท่ากับ 240 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร
ค. เหล็กข้ออ้อยที่มีกำลังที่จุดคลาก เท่ากับ 2400 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร
ง. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบที่มีกำลังที่จุดคลาก เท่ากับ 240 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร
จ. เหล็กเส้นกลมผิวเรียบที่มีกำลังที่จุดคลาก เท่ากับ 2400 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร

2. ขอให้ท่านเลือกข้อความ ข้อ 1- 20 ที่เหมาะสมและใส่ตัวเลขลงหน้าข้อ A-J (10 คะแนน)

1. SAFETY FACTOR
2. SECTION STEEL
3. ระบบกันน้ำ
4. ส่วนที่รับแรงอัด
5. น้ำหนักโครงสร้าง และสิ่งที่ติดถาวรกับอาคาร
6. PORTLAND CEMENT
7. แรงที่กระทบที่พื้นเป็นจังหวะ
8. FORM WORK
9. หน่วยวัดกำลังอัด
10. เกี่ยวกับโครงสร้างหลังคา
11. ระบบกันดิน
12. SLAB ON GROUND
13. เกี่ยวกับเสาเข็มเจาะชนิดหนึ่ง
14. SILICA CEMENT
15. แรงกระทำด้านข้างของอาคารสูง
16. ปูนซีเมนต์เพื่อการฉาบ
17. ส่วนที่ช่วยรับแรงเฉือน
18. BONDING
19. เกี่ยวกับเสาเข็มตอก
20. เข็มคอนกรีตสำเร็จ

A . เหล็กข้ออ้อยมีคุณสมบัตินี้มากกว่าเหล็กกลม
B . BLOW COUNT
C . DEAD LOAD
D . ปูนตราช้าง
E . WIND LOAD
F . เหล็กปลอก
G . สะพานหนู
H . DIAPHRAM WALL
I . K.S.C.
J . เหล็กรูปตัวไอ

3. จากรูปตัดโครงสร้างหลังคาไม้เนื้อแข็ง ขอให้เขียนชื่ออุปกรณ์ และขนาดของวัสดุ ตามภาพข้างล่าง ให้ครบถ้วน ทั้ง 10 ตำแหน่ง (10 คะแนน)

2543exam04-01

4. หลังคาบ้านตามแบบมีระดับชายคาเท่ากันทั้งหลังต้องการออกแบบให้เป็นทรงปั้นหยาทั้งหมด กรุณาเขียนแนว “สันหลังคา” ด้วยเส้นทึบคู่ เขียนแนว “ตะเฆ่สัน” ด้วยเส้นทึบเดี่ยว และ”ตะเฆ่ราง” ด้วยเส้นประ ( 5 คะแนน)

2543exam04-02

5. ถังน้ำแสตนเลส บรรจุน้ำเต็ม 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ใบ วางอยู่บนดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นหลังหนึ่ง ขอให้อธิบายถึง การถ่ายเท น้ำหนัก จาก ถังเก็บน้ำ จาก ชั้นดาดฟ้านั้น ลงสู่ ฐานราก อย่างไร (เขียนรูป ประกอบ ในการถ่ายน้ำหนัก ในด้านวิศวกรรม โครงสร้าง ทุกชั้น ไล่ลงมา พร้อมอธิบาย ) (10 คะแนน)

6. ตามแบบผังคาน คสล. ขอให้กรอกตามคำถามข้างล่างในด้านวิศวกรรม โดยในผังคานนี้มีน้ำหนักที่ กระทำลงบนพื้นเท่าๆกัน (15 คะแนน) คานต่างๆ ด้านล่างนี้ สถาปนิกน่าจะเตรียมความลึกไว้ที่เท่าใด

2543exam04-03

คาน A. มีความลึก_____________ซม.
คาน B. มีความลึก_____________ซม.
คาน C. มีความลึก_____________ซม.
คาน D. มีความลึก_____________ซม.
คาน E. มีความลึก_____________ซม.
คาน F. มีความลึก_____________ซม.
คาน G. มีความลึก_____________ซม.
คาน H. มีความลึก_____________ซม.
คาน I. มีความลึก_____________ซม.
คาน J. มีความลึก_____________ซม.

จงเรียงลำดับเสาที่รับน้ำหนักจากมากไปหาน้อย

เสาที่รับน้ำหนักมากเป็นลำดับ 1 คือ
เสาที่รับน้ำหนักมากเป็นลำดับ 2 คือ
เสาที่รับน้ำหนักมากเป็นลำดับ 3 คือ
เสาที่รับน้ำหนักมากเป็นลำดับ 4 คือ
เสาที่รับน้ำหนักมากเป็นลำดับ 5 คือ

7. ในการเทคอนกรีตคานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ้ามีความจำเป็นทีจะต้อง หยุดเทคอนกรีต ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม การหยุดควรหยุด บริเวณใด และ หยุดในลักษณะใด ให้อธิบายพร้อมเขียนรูป ประกอบ (5 คะแนน)

8. รูปที่ 1 และ รูปที่ 2 แสดงระบบพื้น 2 ประเภทในกรณีที่พื้นทั้ง 2 ประเภท เมื่อทำเสร็จ มีความหนาเท่า กันมีขนาดความกว้าง ความยาว ของ แผ่นพื้น เท่ากัน รวมทั้ง มีน้ำหนักจรเท่ากัน คาน A. ในกรณีใดจะ ต้อง รับน้ำหนักมากกว่ากัน และเพราะเหตุใด จงอธิบาย (5 คะแนน)

รูปที่ 1
2543exam04-04

รูปที่ 2

9. อาคารโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สื่อสาร สร้างในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ขนาด พื้นที่ 1500 ตารางเมตรสูง 14.00 เมตร ซึ่งต้องการให้พื้นรับน้ำหนักได้ 1000 กก./ตรม. ซึ่งท่านเป็น ผู้ออกแบบ อาคารหลังนี้ ขอให้ท่าน เลือกระบบ การก่อสร้างอาคาร ที่ประหยัด และ มีเหตุผลมากที่สุด (10 คะแนน)

2543exam04-05

9.1 ชนิดและระบบเสาเข็มที่น่าใช้ คือ
เพราะ

9.2 ระบบโครงสร้างเสาที่น่าใช้ คือ
เพราะ

9.3 ระบบพื้นอาคารที่น่าใช้ คือ
เพราะ

9.4 ระบบโครงสร้างรับพื้นที่น่าใช้ คือ
เพราะ

9.5 ระบบโครงสร้างหลังคาที่น่าใช้ คือ
เพราะ

10. จากรูปตัดโครง TRUSS ขอให้เขียนแบบขยาย ตามตำแหน่งที่กำหนดในรูป โดยเขียนเป็นแบบ ขยายโดยสังเขป(10 คะแนน)

2543exam04-01

รายการข้อสอบทั้งหมด<–