Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง พ.ศ. 2543 – Winyou an Architect

วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง พ.ศ. 2543

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก)และการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตราฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ (ค) แห่ง พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

คะแนนเต็ม 100 คะแนน สอบวันที่ 6 ตุลาคม 2543 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ข้อกำหนดในการสอบ

1. ไม่อนุญาตให้นำตำรา เอกสาร หรือเครื่องมือประมวลผล(คอมพิวเตอร์) เข้าห้องสอบ
2. ให้เขียนเลขประจำตัวสอบลงในข้อสอบทุกแผ่น
3. ห้ามนำข้อสอบทั้งหมดออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

การตรวจพิจารณา

ข้อสอบทั้งหมด มี 3 ตอน ตอนที่ 1 40 คะแนน
ตอนที่ 2 20 คะแนน
ตอนที่ 3 40 คะแนน

ตอนที่ 1

ให้ตอบคำถามโดยการเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องที่สุด (ช่องว่างละ 1 คะแนนรวม 40 คะแนน)

1. คุณสมบัติของไม้เนื้อแข็งที่มีอายุการใช้งานทนทานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป นำมาใช้เป็น วัสดุปูพื้นหลายชนิด

เช่น ก ……………………………………. ข ……………………………………..

2. ไม้แปรรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ นิยมนำมาใช้เป็น วัสดุปูพื้น บ้านพักอาศัยทั่วไป ในประเทศไทย ถ้าใช้ไม้แปรรูปที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันที่มีหลายชนิด

เช่น ก …………………………………….. ข ……………………………………………

3. กระเบื้องหลังคาซีเมนต์ใยหิน มีหลายประเภท เช่น กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก กระเบื้องลูกฟูกลอนใหญ่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องราง

ก.กระเบื้องมุงหลังคาซีเมนต์ใยหิน ที่มีขนาดแผ่นกว้างxยาวเล็กที่สุดคือ……………….…
ข.กระเบื้องมุงหลังคาซีเมนต์ใยหิน ที่มีความหนามากที่สุดคือ…………………………

 4. หลังคาที่มุงด้วยกระเบื้องคอนกรีต ต้องเริ่มต้นการมุงกระเบื้องจากด้าน……………………….

5. การใช้หลังคาครอบโค้งของกระเบื้องคอนกรีตหลังคาทรงปั้นหยา ใช้ครอบโค้งหลังคาแบบ

ก …………………………………………………………………………………………….
ข……………………………………………………………………………………………..

6. การใช้วัสดุแผ่นใหญ่ (Board) เช่น กระเบื้องแผ่นเรียบ ไม้อัด ยิปซัมบอร์ด ทำเป็นผนังแทนก่ออิฐฉาบปูน จัดอยู่ใน การก่อสร้าง ผนังประเภท ………………………………………… และนิยมใช้วัสดุที่เป็นโครงเคร่า ……………………………………………………

7. ในการออกแบบฝ้าเพดานภายใน ซึ่งต้องการบรรจุกล่องไฟขนาด 0.60×0.60 เมตร ลงในฝ้าเพดาน ท่านควรจะเลือกฝ้าชนิดใด ขนาด และความหนา ที่เหมาะสม

ก. ชนิดวัสดุฝ้า ……………………………… ขนาด ………………………………………
ข. เหตุผลในการเลือกใช้ ……………………………………………………………………

8. ประตูไม้อัดสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายในท้องตลาด มีหลายขนาด เช่น ขนาดที่ใช้สำหรับ

ก. ประตูหลัก ควรมีขนาด กว้าง x ยาว x หนา ………………………………………
ข. ประตูห้องนอน ควรมีขนาด กว้าง x ยาว x หนา ………………………………

9. พื้นห้องนอนสำหรับอาคารพักอาศัย ควรใช้วัสดุปูพื้นที่มีคุณสมบัติ เช่น วัสดุ …………………. เหตุผลในการเลือกใช้ …………………………………………………

10. ปัจจุบันมีการผลิตวัสดุเพื่อใช้แทนผนังไม้ ซึ่งเป็นวัสดุผลิตจาก ………………………………… สามารถติดตั้งโดยใช้โครง……………………………………………………………………………

11. ระบบผนังภายนอกประหยัดพลังงาน ที่ใช้กับโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีได้นำมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2531

เป็นผนังที่มีชื่อเต็มว่า …………….…………………………. และชื่อย่อคือ………………………………………….

12. วัสดุฝาผนังภายในที่ใช้แผ่นยิปซัมบอร์ด ขนาดมาตราฐาน กว้างxยาว……….. หนา ……มม.

13. ประตูบานเปิดไม้ชนิดมีลูกฟักไม้ ขนาด 0.90 ม. X 2.00 ม. ควรใช้บานพับจำนวน ……….ชุด วิธีการติดตั้งบานพับป้องกันประตูทรุด………………………………………………………..

14. ข้อควรระวังของการใช้งานผนังกระจกโพสตรีตัดแสงที่ป้องกันการแตกร้าว เนื่องจากการสะสมความร้อน ท่านจะแนะนำแก่ผู้ใช้อาคารอย่างไร

ก. ……………………………………………………………
ข. ……………………………………………………………

15. โครงสร้างผนังกระจกสูงขนาดใหญ่ มีการนำกระจกครีบ (Rib Glass) มาใช้แทนกรอบโลหะซึ่งทำให้เกิดทัศนวิสัยที่โปร่งตา ถ้า โครงสร้าง ผนังที่ต้อง รับแรงอัด ของ ลมสูงจากภายนอกและภายใน สมควรที่จะต้องกระจกครีบแบบ……………………………………………….. และเหตุผลในการเลือกใช้……………………………………………………………………………………………….

16. วัสดุที่ใช้พลังการผลิตในระบบการก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดคือ ………… เพราะว่า………………………………………

17. ประตูพีวีซี ที่ผลิตจำหน่ายสำหรับประตูห้องน้ำทั่วไป มีขนาดมาตราฐาน กว้างxยาวxหนา เช่น

ก. ……………………………………………………………………………………………
ข. ……………………………………………………………………………………………

18. บล็อกแก้ว (Glass Block) ที่นำมาก่อผนังเพื่อต้องการให้แสงสว่างผ่านเข้ามาภายในอาคารมีวิธีการติดตั้งให้แข็งแรงและมีความสวยงามดังนี้ …………………………………………………………………………………………..

19. GRC (Glass Fiber Reinforce Concrete) คือส่วนผสมของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย และ

ใยแก้ว สถาปนิกเลือกมาใช้งานเป็น ผนัง แผงกันแดด มีคุณสมบัติ

ก. …………………………………………………………………
ข. ……………………………………………………………………

20. ปัจจุบันในการก่อสร้างอาคารที่ต้องการความรวดเร็ว ได้มีการนำงานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมาใช้กันมากมาย เนื่องจากมีปัญหาการก่อสร้างจากผนังภายนอกอาคารเพราะ

ก. ……………………………………………………………………………………………
ข. ……………………………………………………………………………………………

ตอนที่ 2

ให้ท่านเลือกข้อความ 1 – 15 ที่เหมาะสมและใส่ตัวเลขลงหน้าข้อ A – J (20 คะแนน)

1. Glass Mosaic
2. 0.40 x 3.00 ม.
3. Interlocking or Unboned Concrete Block
4. Acoustic Board
5. Particle Board เคลือบด้วย Resin
6. 40 ซม. X 0.40 ซม. หนา
7. Tempered Glass
8. Laminate Glass
9. 0.90 x 2.10 ม.
10. Skeleton
11. Isolate Panel
12. Dry Wall
13. 1.00 x 2.00
14. Terrazzo Tile
15. Tile

………… A. โครงสร้างระบบ เสา-คาน
………… B. ประตูกระจกบานเปลือย
………… C. กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ
………… D. ห้องประชุม
………… E. ผนังยิปซัม
………… F. ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป
………… G. ห้องน้ำสำเร็จรูป
………… H. ผนังแผ่นโลหะ 2 ด้าน มี Foam ฉีดแทรกกลาง
………… I. อิฐดินซีเมนต์
………… J . พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบ Plank

ตอนที่ 3

ข้อที่ 1. กำหนดอาคารโครงสร้าง คสล, หลังคาปั้นหยา (HIP) สองชั้น มีช่องระบายอากาศโดยรอบ โครงหลังคาหลัก LG. ให้ท่านเขียนรูปตัดตามแนวเส้น รูปตัด ก ที่กำหนด ตามรูปแปลนให้เห็นขยายส่วนประกอบ และรายละเอียดที่สำคัญสำหรับการก่อสร้าง (10 คะแนน)

2543exam05-01

ข้อที่ 2 กำหนดแปลนอาคารพักอาศัย 2 ชั้น ระบบโครงสร้างของอาคารหลังนี้เป็น โครงสร้าง คสล. ใช้พื้นสำเร็จรูปบางส่วนเป็นพื้นหล่อกับที่ ส่วนโครงสร้างบันไดให้เลือกใช้ไม้หรือคอนกรีต

2543exam05-02

ให้ท่านเขียนรูปตัดตามแนวตัดที่กำหนดให้เห็นขยายส่วนประกอบ และรายละเอียดที่สำคัญสำหรับการก่อสร้าง ระดับถนน + 0.00 ระดับพื้นล่างทั่วไป +0.70 ม. ระดับพื้นชั้นบนทั่วไป 3.50 ม.

2.1 รูปตัด ก ผ่านส่วนห้องนอน และห้องน้ำ (10 คะแนน)
2.2 รูปตัด ข ผ่านส่วนบันได (10 คะแนน)

ข้อที่ 3 ให้ท่านเขียนรูปตัดตามแนวเส้นตัด ก ที่กำหนดของประตูบานเฟี้ยมไม้ลูกฟักเกล็ดไม้ ตามรูปด้านที่ให้มา ให้เห็นส่วนประกอบและรายละเอียด (10 คะแนน)

2543exam05-03

รายการข้อสอบทั้งหมด<–