Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'vu2024'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /var/www/virtual/winyou.asia/htdocs/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
My CV – Winyou an Architect

My CV

วิญญู วานิชศิริโรจน์
Winyou Wanichsiriroj

รองประธานกรรมการอาวุโส Executive Vice President
บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Design 103 International Ltd.

การศึกษา

 • สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2525)
 • บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532)
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (2535)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2541)
 • NFPA 101-2009 Life Safety Code Certificate (2552)

เกียรติประวัติ

 • ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “สถาปัตย์ขจร” ประจำปี พ.ศ. 2556

กิจกรรมพิเศษ

 • ที่ปรึกษาสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2555-ปัจจุบัน)
 • เลขานุการและกรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย (2553-ปัจจุบัน)
 • อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2554-2555)
 • กรรมาธิการวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกฯ (2547-2554)
 • ประธานข้อมูลข่าวสาร ประธานคณะทำงานการจัดทำรายการประกอบแบบก่อสร้าง เลขาคณะทำงานคู่มือมาตรฐานเขียนแบบก่อสร้าง สมาคมสถาปนิกฯ
 • คณะผู้ตรวจสอบรายงานการวิจัยพลังงาน คณะผู้เชียวชาญกลุ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและบ้านที่อยู่อาศัย กระทรวงพลังงาน

Winyou Imageผลงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

 • ศูนย์ประชุมนานาชาติ BITEC ส่วนต่อขยาย
 • อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทยถนนราชบูรณะ
 • อาคารสำนักงานใหญ่ SCG แห่งที่ 3
 • อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทยถนนแจ้งวัฒนะ แห่งที่ 1 และที่ 2
 • อาคารสำนักงาน BHIRAJ Office Tower
 • ออกแบบและบริหารงานออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารโรงแรมจำนวนห้องพักรวมมากว่าพันห้อง
 • สถาปนิกบริหารงานออกแบบสถาปัตยกรรม Siam Paragon, Royal Paragon Hall, Siam Ocean Word และ Siam Opera

งานเขียนหนังสือ

งานประกวด

เว็บไซน์

 • Winyou An Architect http://winyou.asia