About this Web Site

เว็บไซน์นี้เป็นหน้าใหม่ของ เว็บไซต์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ของประเทศไทย โดยผมเริ่มทำครั้งแรกมาตั้งแต่วันที่ 9 เดือน 9 ปี ค.ศ. 1999 ตั้งชื่อ site ว่า Architects Answers หรือ สถาปนิกตอบปัญหา
ArchitectAnswer-01

โดยยุคแรกใช้เว็บไซน์ที่ให้บริการฟรีที่ se-ed.net โดยมี address ที่ se-ed.net/winyou จนกระทั่งที่นั่นเลิกให้บริการเรื่องนี้

จึงได้มาตั้งเป็นเว็บไซต์ใหม่ ที่ winyou.asia ปัจจุบันเริ่มดำเนินการใหม่โดยใช้โปรกแกรม CMS ชื่อ WordPress เมื่อปี 2014

โดยยังมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมให้กับสถาปนิกและประชาชนทั่วไป ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อไปในอนาคต………………… =^-^=

banner-aa-s01

ข้อมูลและรูปภาพภายในเว็บไซค์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำเท่านั้นห้ามผู้ใดทำสำเนาหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

This Web site  haa started on 9 / 9 /1999
Copyright @ 1999 winyou All rights reserved.

ArchitectsAnswersBanner01