วิชาปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2542

 ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ (ค) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508

Read More »

วิชางานระบบอาคาร พ.ศ. 2542

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ (ค) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508

Read More »

วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2542

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา19(1)(ข) และ (ค) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508

Read More »

วิชาความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2542

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ (ค) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508

Read More »

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตสถาปนิก

 2545 วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2544 วิชาความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2544 วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง พ.ศ. 2544 วิชาปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2544 วิชาโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2544 วิชางานระบบอาคาร พ.ศ. 2544 2544 วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2544 วิชาความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2544 วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง พ.ศ. 2544 วิชาปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2544 วิชาโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2544 วิชางานระบบอาคาร พ.ศ. 2544 2543 วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543 วิชาความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543 วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง พ.ศ. 2543 วิชาปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543 วิชาโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2543 วิชางานระบบอาคาร พ.ศ. 2543 2542 วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2542 วิชาความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2542 วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง พ.ศ. 2542 วิชาปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2542 วิชาโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2542 วิชางานระบบอาคาร พ.ศ. 2542 2541 วิชาออกแบบสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2541 วิชาความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 2541 วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง พ.ศ. 2541…

Read More »

วิชางานระบบอาคาร พ.ศ. 2541

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ(ค) แห่ง พ.ร.บ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

Read More »

วิชาโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2541

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ(ค) แห่ง พ.ร.บ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

Read More »

วิชาปฎิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2541

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ(ค) แห่ง พ.ร.บ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

Read More »

วิชาความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 2541

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ(ค) แห่ง พ.ร.บ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

Read More »

วิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง พ.ศ. 2541

ข้อสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ก) และการสอบเทียบวิทยฐานะตามตรฐานความรู้ขั้นภาคีสถาปนิก ตามมาตรา 19(1)(ข) และ(ค) แห่ง พ.ร.บ วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508

Read More »